AUTOBUSY 10-11-2017
 

Regulamin sprzedaży z Wolnej ręki

ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości


 1. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości - autobusy i inne pojazdy wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. w upadłości, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

 2. Wykaz ruchomości do sprzedaży:Lp.

Nr rej.

Marka / typ

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

Stan techniczny

1

PTUCS10

MAN A 20

1997

10 200,00 zł

Średni

2

PTU36AG

Otoyol M29.12

1998

5 250,00 zł

Średni

3

PTUWC34

Setra S 315 UL

1996

11 400,00 zł

Dobry


 1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest:

 • złożenie bezwarunkowej oferty na zakup przedmiotu sprzedaży (jednej, kilku lub wszystkich ruchomości) z określeniem oferowanych cen netto i brutto, jednak nie niższej niż cena wywoławcza każdej z ruchomości;

 • złożenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ruchomości, na które jest składana oferta, w postaci przelewu bankowego, nie później niż do dnia 28.11.2017 r., godz. 10.00 na rachunek bankowy nr 09 8557 0009 0800 3487 2008 0001 prowadzony w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie, tytułem “wadium - pojazdy (nr rejestracyjny) PKS Turek SA w upadłości” (liczy się data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy).
  ‹‹

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.11.2017 r. do godz. 10.00, w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu).

 2. Każda z ofert winna zawierać:

 3. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, a w przypadku osoby fizycznej nazwisko i imię oferenta, adres oraz telefon kontaktowy,

 4. w przypadku przedsiębiorców - wypisy z właściwych rejestrów,

 5. proponowaną ceną zakupu netto i brutto, nie niższą niż cena wywoławcza,

 6. dokumenty wykazujące, że osoba która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,

 7. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim,

 8. oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania oferenta lub jego siedziby, numer telefonu kontaktowego,

 9. każda strona oferty musi posiadać bieżącą numerację,

 10. wszystkie strony oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,

 11. poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,

 12. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie,

 13. koperta powinna być opisana “Oferta zakupu ruchomości PKS Turek SA w upadłości”,

 14. oferty przesłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości

ul. Milewskiego 9

62-700 Turek

(decyduje data wpływu oferty do siedziby spółki)


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie spółki przy ul. Milewskiego 9, 62-700 Turek, w budynku biurowca I piętro, sekretariat.

 2. Wyboru ofert dokonuje Syndyk masy upadłości.

 3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych, Syndyk wezwie do złożenia ofert dodatkowych z podaniem ceny nie niższej niż zaoferowana wstępnie.

 4. O wyborze oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi pisemnie oferenta.

 5. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 6. Oferent wyłoniony podczas sprzedaży z wolnej ręki zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki.

 7. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny kupna do dnia podpisania umowy oraz pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

 8. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

 9. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, dokonał jego oględzin i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego stanu technicznego, ani jakości.

 10. Oferent oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sprzedaży ustalonym przez Syndyka i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 11. Oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiot sprzedaży nie jest objęty rękojmią ani gwarancją z tytułu sprzedaży.

 12. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. ruchomości oraz zapoznać się z regulaminem sprzedaży i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie spółki lub pod numerem telefonu 576 729 630.

 13. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki ww. ruchomości zamieszczono w “Przeglądzie Konińskim” w dniu 14.11.2017 r., na stronach internetowych: www.restrukturyzacja-marciniak.pl i www.pks-turek.pl oraz portalach internetowych.

   Zobacz zdjęciaPrzetargi
 Aktualne
Autobusy, wyposażenie warsztatu, urządzenia biurowe, kasy biletowe i fiskalne, zapasy magazynowe - REGULAMIN AKTUALNY 04-01-2018
Wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni, zapasy magazynowe, wyposażenie biurowe, kasy fiskalne i biletowe 10-11-2017
AUTOBUSY 10-11-2017
Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, wyposażenie biur, kasy fiskalne 25-10-2017
AUTOBUSY I POJAZDY - 30% CENY OSZACOWANIA 20-10-2017
Maszyny i urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, wyposażenie biur, kasy fiskalne 26-09-2017
Autobusy i inne pojazdy 25-09-2017
Urządzenia warsztatowe, wyposażenie warsztatu, wyposażenie stacji kontroli pojazdów, wyposażenie myjni i pralni, zapasy magazynowe, wyposażenie biur - regulamin 75% ceny oszacowania 21-08-2017
Autobusy i inne pojazdy - regulamin 75% ceny oszacowania 21-08-2017
REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI - ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Turku SA w upadłości 01-08-2017
  Wszystkie
       Strona główna
  Strona główna   
Firma     Oferta     Rozkład jazdy     Oferty turystyczne     Przetargi     Aktualności     Biuletyn Informacji Publicznej     Kontakt     

Warning: Smarty error: unable to read resource: "file:../online24/templates/copyright_online24.tpl" in /home/users/pksturek/libs/Smarty.class.php on line 1149

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.